Algemene Voorwaarden


 Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Backpackcoacheenmanszaak Backpackcoach gevestigd te (5988 AA) Helden, aan Ruijsstraat 107, opererend in Nederland onder btw-nummer: 222938407B02, en Kamer van Koophandel Roermond 75848872.
 2. Platform: het online platform dat Backpackcoach aanbiedt via de website backpackcoach.nl en alle subdomeinen die daarbij horen.
 3. Klant: persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om coaching af te nemen
 4. Coach: iemand die gebackpacked heeft en die zich heeft ingeschreven als coach op het platform om bijles te kunnen geven via Backpackcoach.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden voor alle bezoekers en/of gebruikers

 1. Op de handelsnaam, het logo, het (website)design en de beschikbaar gestelde bestanden van Backpackcoach zijn alle rechten voorbehouden.
 2. Hoewel Backpackcoach zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Bij het aanmaken van een profiel gaat de gebruiker ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld. Sommige gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van Backpackcoach. Backpackcoach zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden omschreven in het Privacybeleid. 
 4. Tenzij anders wordt vermeld, wordt over diensten van Backpackcoach geen btw geheven en zijn prijzen vermeld in euro’s.
 5. Bij vragen en/of opmerkingen kan elke bezoeker en gebruiker via de live chat contact opnemen met Backpackcoach.
 6. Backpackcoach is bevoegd om eenzijdig de algemene voorwaarden aan te passen. Hierbij zal Backpackcoaches de huidige gebruikers op de hoogte stellen op het moment van een wijziging.
 7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de chatberichten die verstuurd zijn door medewerkers van Backpackcoach via de live chat van het platform.
 8. Op deze voorwaarden is het Algemeen Nederlands Recht van toepassing.
 9. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 – Algemene voorwaarden voor de coach

 1. De coach is niet in dienst bij Backpackcoach. Backpackcoach is daarmee niet verantwoordelijk voor het afdragen van de loonheffing. De vergoeding die de coach ontvangt zal zelf moeten worden aangegeven bij de belastingdienst. Dit zal door de belastingdienst worden gezien als “inkomsten uit overig werk”. Daarbij is Backpackcoach verplicht om de vergoeding die aan de coach betaald is door te geven aan de belastingdienst.
 2. Als coach mag je per week maximaal 16 uur bijles geven. Een week begint op maandag en eindigt op zondag.
 3. Backpackcoach stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de coaching sessies. Zij zal slechts bestanden ter beschikking stellen aan de coach die de coach kan gebruiken bij het voorbereiden en geven van het gesprek.
 4. Backpackcoach stelt zich niet verantwoordelijk voor gedragingen en/of uitingen die de coach naar voren brengt. Zij zal de gedragingen en/of uitingen van de coach slechts op een juiste manier proberen te beïnvloeden.
 5. De coaching sessie kan door de coach tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd en/of gewijzigd.
 6. Wanneer de coach 24 uur of korter voor de bijles zijn/haar bijles wilt annuleren/wijzigen worden alle onkosten die een direct verband hebben met de desbetreffende coaching sessie in rekening gebracht bij de coach, ongeacht de reden van annulering of wijziging.
 7. Bij schade die wordt aangebracht door de coach aan personen en/of materialen tijdens het geven van een de coaching sessie kan Backpackcoach in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Backpackcoach.
 8. Het is voor de coach niet toegestaan om een coaching sessie te geven aan een klant, verkregen via Backpackcoach, waarbij de betaling niet via het platform loopt. Indien de coach dit wel doet, is Backpackcoach gemachtigd om een boete van €300 aan de coach op te leggen.
 9. Wanneer een coach driemaal de door Backpackcoach opgestelde regels heeft overtreden, zal deze tutor van het platform verwijderd worden. Dit kan met of zonder een waarschuwing vanuit Backpackcoach.
 10. De coach krijgt alleen uitbetaald als een coaching sessie door hem/haar is gegeven.
 11. Coaches dienen voor het einde van de maand hun gewerkte coaching uren van die maand op te geven om uitbetaald te worden.
 12. Voordat de coach de gewerkte uren invult en/of bevestigt in zijn of haar profiel op het platform, dient er een overeenstemming tussen de klant en coach te zijn over het aantal gewerkte uren.
 13. Wanneer de klant kiest voor betaling ‘Per factuur’ zal de coach zo spoedig mogelijk worden uitbetaald op het moment dat Backpackcoach het desbetreffende bedrag van de klant heeft ontvangen.
 14. Wanneer de klant via een directe betaling lesuren heeft geboekt, zal de tutor na het geven van deze lesuren uitbetaald worden tussen de 2e en de 15e van de volgende maand.
 15. Backpackcoach is gemachtigd om profielen van coaches eenzijdig aan te passen zonder dit met tutoren te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk opschorten van het profiel van de coach.
 16. 50% van het door de coach gekozen uurtarief wordt door Studentvoorstudent ingehouden als service-fee. Het door de tutor gekozen uurtarief is niet het uurtarief dat zichtbaar is op het platform. Zie Artikel 4 lid 12.
 17. Het uurtarief van de coach staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een coaching sessie is ingepland.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden voor de klant

 1. Backpackcoach behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van klanten zonder opgaaf van reden te weigeren en/of om klanten te weren uit een bijles, wanneer Backpackcoach dit noodzakelijk acht.
 2. De klant heeft recht op restitutie van het betaalde bedrag als de coaching sessie 24 uur voor de door de klant met de coach afgesproken datum en tijd wordt geannuleerd en dus nog niet heeft plaatsgevonden. Dit geldt enkel voor het betaalde bedrag van de coaching sessie uren die nog niet door de klant gevolgd zijn.
 3. Wanneer de klant binnen 24 uur voor de door de klant met de coach afgesproken datum en tijd de coaching sessie annuleert, heeft de klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Restitutie van het betaalde bedrag is mogelijk wanneer er overeenstemming is over de annulering van de coaching sessie binnen 24 uur tussen de klant en coach.
 4. Als voor de eerste coaching sessie blijkt dat de coach niet de juiste hulp kan bieden, dan heeft de klant recht op restitutie van het vooraf betaalde bedrag.
 5. De klant heeft geen recht op restitutie van het vooraf betaalde bedrag, in het geval dat de gevolgde coaching sessie niet naar tevredenheid is verlopen.
 6. Wanneer een klant een coaching sessie heeft geboekt en dit annuleert, heeft de klant geen recht op teruggave van de transactiekosten van €0,56, die per boeking worden meegerekend. De klant ontvangt het betaalde bedrag exclusief de transactiekosten.
 7. De klant heeft bij de eerste herinnering voor het betalen van de factuur die verzonden is door Backpackcoach, 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan Backpackcoach over te maken. Wordt dit verschuldigde bedrag niet binnen deze betalingstermijn overgemaakt, zal er bij de eerstvolgende aanmaning €7,50 aanmaningskosten aan de klant in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal bij iedere volgende aanmaning cumulatief aan de klant in rekening worden gebracht.
 8. Bij schade die wordt aangebracht door de klanten aan personen en/of materialen tijdens het volgen van een bijles kan Backpackcoach in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Backpackcoach.
 9. Coaches werken via Backpackcoach en niet in dienst van Backpackcoach. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Backpackcoach is niet verantwoordelijk voor de coaching sessies en kan geen garantie bieden voor de kwaliteit van de door de coach gegeven lessen.
 10. Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent de coach zoals het gedrag, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Backpackcoach. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 11. Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent Backpackcoach, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 12. Klanten betalen 10% servicekosten over het gekozen uurtarief van de tutor. Deze kosten zijn verwerkt in het uurtarief dat zichtbaar is op het platform.
 13. Geregistreerde klanten van Backpackcoach geven toestemming om naderhand telefonisch en/of per mail benaderd te worden. Zie voor verdere informatie ons Privacy beleid.
 14. Het uurtarief van de tutor staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een bijles is ingepland.

Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Je kan via e-mail (info@backpackcoach.nl), de livechat of per telefoon contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 op het telefoonnummer: +31640753748